phôi gỗ

 1. (N42)
  (N42) 48-56cm x 1,76m
  1.400.000 đ
 2. (N31)54-64cm
  (N31)54-64cm x 1,79m
  1.600.000 đ
 3. Phôi
  Phôi gỗ n-43
  1.850.000 đ
 4. Phôi
  Phôi Gỗ N-39
  1.600.000 đ
 5. Phôi
  Phôi gỗ n-38
  1.600.000 đ
 6. Phôi
  Phôi gỗ n-37
  1.800.000 đ
 7. Phôi
  Phôi gỗ n-30
  1.600.000 đ
 8. Phôi
  Phôi gỗ n-28
  1.750.000 đ
 9. Phôi
  Phôi gỗ n-20
  1.800.000 đ
 10. Phôi
  Phôi gỗ n-19
  1.200.000 đ
 11. Phôi
  Phôi gỗ n-16
  2.500.000 đ
 12. Phôi
  Phôi gỗ n-15
  2.500.000 đ